Group of Marketing

FullnamePositionContacts
Sherbakova E.V.head
Ivanov S.Y.lead. market. spec.
Beshiya O.S.market. spec.
Gerzilova A.G.market. spec.
Olga Potapovamarket. spec.
Vas'kovskij B.V.market. spec.

Sherbakova E.V.

Russia, Moscow, Ul. Miklukho-Maklaya 16/10 — On the map