Shulcheva I.V.

Junior research fellow (Laboratory of Immunochemistry)