Shepelyakovskaya A.O.

Doctor of Philosophy

Senior research fellow (Laboratory of Immunochemistry)