Universities of the ESC of the Institutes Branch

 • Pushchino State University  the most important member of the ESC of the Branch;
 • N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod;
 • Siberian Federal University;
 • Samara State University;
 • Mordovian State University;
 • Voronezh State University;
 • Volgograd State University;
 • Ural State University;
 • Saratov State University;
 • Pyatigorsk Pharmaceutical Academy;
 • Kazan State University;
 • Kuban State University;
 • Vyatka State Agricultural Academy;
 • Udmurtia State University.