Fedor Mesheryakov

Fedor Mesheryakov

Deputy director (Direction of BIBCH), Deputy director (Direction), Deputy director of CNTI department (Department of Preclinical Trials)