Rumyantsev V.V.

Technically qualified laboratory assistant (Laboratory of Chemistry of Metabolic Pathways)