Anastasiya Hohlova

Anastasiya Hohlova

Technically qualified laboratory assistant (Laboratory of Chemistry of Metabolic Pathways)