Salyamov V.I.

Junior research fellow (Laboratory of Immunochemistry)